header

דו"חות שנתיים

מי חייב בדיווח שנתי?

בגדול, כל עוסק חייב בדיווח שנתי לרשויות. בין אם את/ה עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה - את/ה מחוייב/ת להגיש לרשויות המס (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי) דוח בסוף שנה בגין הפעילות של השנה שהסתיימה.

טוב, אז איך ועל מה מדווחים?

בעלי עסק ועצמאיים, מעבר לדיווחים השוטפים לרשויות, מחויבים לתת דין וחשבון שנתי לרשויות המס . הדוח כולל את הכנסות שני בני הזוג בארץ ובחו"ל על פי סיווגי מקורות ההכנסה שנקבעו בפקודת מס הכנסה כגון: עסק, משכורת, ריבית והפרשי הצמדה, רווחי הון וכיוצא בזה. כמו כן, הדוח כולל הוצאות המותרות בניכוי כנגד ההכנסות, מקדמות ששולמו ומס שנוכה במקור וכן זיכויים העומדים לטובת הנישום כנגד חבותו במס. הדוח השנתי הינו בעצם הצהרה עצמית של הנישום אודות הכנסותיו ורווחיו והמס בו הוא חב. מס הכנסה יכול שלקבל את ההצהרה כמות שהיא או להשיג עליה.

את הדו"ח יש להגיש עד ה 30 לאפריל בשנה העוקבת. בעלי עסקים שמנהלים ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה יוכלו להגיש את הדו"ח עד ה 31 למאי. הגשת דו"ח שנתי בזמן ובאופן מדויק ימנע מכם קנסות וריביות פיגורים אשר עשויים להכפיל את עצמם מעבר לתשלום המס השנתי.

דו"חות שנתיים לעצמאים:

למשרדינו הידע המקצועי והמעשי כיצד להכין דו"חות שנתיים לעצמאים, כיצד לתת גילוי על פעילות העסק העצמאי תוך מקסום הטבות המס העומדות לזכות הנישום במסגרת החוק והתקנות. הכנת הדוח תכלול סקירה על הפעילות העסקית המשתקפת מספרי הנהלת החשבונות. בעת הכנת הדו"ח השנתי אנו מכינים את חישוב המס המתחייב מהדו"ח ומביאים זאת לידיעת הלקוח.
משרדנו מחובר למחשבי מס הכנסה "און ליין" ואנו משדרים את הדו"חות על מנת למנוע טעויות בשומות המס ובכדי לזרז את תהליך קליטת הדו"ח וקבלת החזרי המיסים.

מי חייב בדיווח שנתי?

בגדול, כל עוסק חייב בדיווח שנתי לרשויות. בין אם את/ה עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה - את/ה מחוייב/ת להגיש לרשויות המס (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי) דוח בסוף שנה בגין הפעילות של השנה שהסתיימה.

טוב, אז איך ועל מה מדווחים?

בעלי עסק ועצמאיים, מעבר לדיווחים השוטפים לרשויות, מחויבים לתת דין וחשבון שנתי לרשויות המס . הדוח כולל את הכנסות שני בני הזוג בארץ ובחו"ל על פי סיווגי מקורות ההכנסה שנקבעו בפקודת מס הכנסה כגון: עסק, משכורת, ריבית והפרשי הצמדה, רווחי הון, הצהרת הון וכיוצא בזה. כמו כן, הדוח כולל הוצאות המותרות בניכוי כנגד ההכנסות, מקדמות ששולמו ומס שנוכה במקור וכן זיכויים העומדים לטובת הנישום כנגד חבותו במס. הדוח השנתי הינו בעצם הצהרה עצמית של הנישום אודות הכנסותיו ורווחיו והמס בו הוא חב. מס הכנסה יכול שלקבל את ההצהרה כמות שהיא או להשיג עליה.

את הדו"ח יש להגיש עד ה 30 לאפריל בשנה העוקבת. בעלי עסקים שמנהלים ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה יוכלו להגיש את הדו"ח עד ה 31 למאי. הגשת דו"ח שנתי בזמן ובאופן מדויק ימנע מכם קנסות וריביות פיגורים אשר עשויים להכפיל את עצמם מעבר לתשלום המס השנתי.

דו"חות שנתיים של חברה:

כחלק מהשירותי שלנו במשרד אנו מבצעים ביקורת רואה חשבון על ספרי הנהלת החשבונות של חברות, מלכ"רים ועצמאים המחויבים בחשבונאות כפולה. הכנת הדו"חות הכספיים בהתאם לגילויי הדעת החשבונאיים המתאימים ובהתאם לפרסומי הנחיות הגופים המקצועיים כגון: לשכת רואי חשבון בישראל והמוסד הישראלי לתקינה חשבונאית.
כמו כן אנו במשרד מסייעים בהגשת דו"חות שנתיים לרשם החברות ורשם העמותות.
וכן מסייעים בידי עמותות בהכנת המסמכים הנדרשים לשם הגשת בקשה לאישור ניהול תקין ובקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות.